תקנון ותנאי השימוש באתר
Bull Buttery - סוללות ומוצרים נוספים
 
 1. האתר הינו חנות וירטואלית שמופעלת על ידי חברת Butterix L.T.D. ("החברה") באמצעות המותג שלה Bull Buttery.
 2. האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שונים. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי למידע המופיע בהם ולשימוש בהם.
 3. כל השירותים והמוצרים הנמכרים באתר מוצעים לגולשים לרכישה במחירים ובתנאים המופיעים באתר.
 4. החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף שיגרם לגולשים, אם יגרם להם, עקב שימוש באתר. למען הסר ספק מובהר כי השימוש באתר הינו כמות שהוא ולפיכך לא תהיה לרוכש כל טענה או תביעה כלפי החברה בגין תכונות האתר.
 5. תושבי מדינת ישראל בני 18 ומעלה אשר ברשותם תעודת זהות תקפה רשאים לקנות מוצרים באתר, באמצעות כרטיס אשראי תקף של אחת מחברות האשראי הישראליות.
 6. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הינו קבלת אישור של חברת האשראי לביצוע עסקת הרכישה. לא התקבל אישור חברת האשראי, לא יהיה כל תוקף לפעולת הרכישה.
 7. לצורך השלמת פעולת הרכישה יידרש הרוכש למלא פרטים אישיים. מילוי הפרטים הינו תנאי הכרחי לביצוע הרכישה.
 8. החברה רשאית להתנות את אספקת המוצר לרוכש בחתימת בעל כרטיס האשראי על שובר כרטיס האשראי, במעמד אספקת המוצר- לאחר זיהויו באמצעות תעודה מתאימה.
 9. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למנוע מלרכוש מוצרים באתר באחד המקרים הבאים:
א.  אם במתכוון נמסרו פרטים שאינם נכונים.
ב.  אם בוצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע בחברה או מי מטעמה או בצד שלישי כלשהו, לרבות   לקוחות האתר.
ג.  אם נעשה שימוש באתר או בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, או כדי לאפשר או לסייע לביצוע מעשה כזה.
ד. אם הרוכש או מי מטעמו נמנע בעבר, שלא כדין, מלשלם עבור מוצר שרכש באתר.
ה. אם כרטיס האשראי בו בוצעה רכישה או נעשה נסיון לבצע רכישה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.
 1. החברה תציע באתר מוצרים בכמויות, במחיר ובתנאים כפי שתמצא לנכון לפי שיקול דעתה הבלעדי ושמורה לה הזכות הבלעדית להוסיף מוצר ו/או לגרוע מוצר מהמוצרים המוצעים באתר, לקבוע את כמות כל מוצר שיוצע לרכישה, את אופן הרכישה, את מחיר הרכישה, את אופן האספקה לרוכש ואת מחיר המשלוח.
 2. בעת ביצוע פעולת הרכישה יידרש הרוכש להזין פרטים אישיים שלו, לרבות שמו וכתובתו וכן מספר וסוג כרטיס האשראי באמצעותו הוא מבקש לבצע את הרכישה. החברה לא תהיה אחראית לטעות בביצוע עסקת הרכישה הנובעת מהכנסת פרטים שגויים או פרטים כלשהם על ידי הרוכש.
 3. במקרה בו בחר מבצע הפעולה שלא להשאיר את פרטי כרטיס האשראי, אלא לבצע תשלום טלפוני, הפעולה תחשב כמושלמת רק לאחר מסירת פרטי האשראי.
 4. תנאי מוקדם לאישור פעולת הרכישה הוא כי המוצר הנרכש מצוי במלאי. אם החברה לא תוכל לספק את המוצר לרוכש עקב חוסר במלאי, היא תבטל את חיוב כרטיס האשראי שלו או תשיב לו את הסכום ששולם על ידו ובמקרה זה לא תהיה לו כל טענה או תביעה כנגדה.
 5. חיוב הרוכש בגין המוצר שרכש יבוצע באמצעות כרטיס האשראי באופן מיידי לאחר רכישת המוצר על ידו, ובכפוף לאישור חברת האשראי. 
 6. פרטי פעולת הרכישה ופרטי הרוכש ישמשו לשימושה הפנימי של החברה ולא יועברו על ידה לכל גורם אחר/צד ג', למעט לחברת האשראי לשם קבלת אישור לביצוע עסקת הרכישה. הרוכש מסכים כי פרטיו ישמרו במערכת נתוניה, ללא פרטים מלאים של כרטיס האשראי.
 7. באתר ירשמו פרטים כלליים של כל מוצר המוצע לרכישה, מחירו, תנאי התשלום האפשריים ומחיר המשלוח.
 8. החברה תהיה רשאית להתנות אספקת המוצר לאיזורים מרוחקים בארץ בתשלום מחיר הובלה שונה או תהיה רשאית שלא לספק את המוצר ולבטל את העסקה לפי שיקול דעתה בלבד.
 9. החברת מתחייבת לספק את המוצרים הנרכשים באתר תוך 14 ימי עסקים מיום אישור חברת האשראי את פעולת הרכישה. מסירת הודעה ללקוח כי עליו לתאם מועד לקבלת המוצר מחברת השליחויות או כי המוצר ממתין לו במקום סמוך למקום מגוריו כמוה כאספקת המוצר לרוכש.
 10.  לכל המוצרים תינתן אחריות של החברה בתקופת האחריות הרשומה ליד כל מוצר.
 11. תמונות המוצרים המוצגות באתר הינן להמחשה בלבד ואינן מחייבות.
 12. במידה שתחול או תתגלה טעות בתיאור המוצר, במחירו, בתנאי התשלום המפורטים לידו, בתמונתו או בכל דבר אחר הנוגע למוצר או בקבלת הנתונים מן הרוכש, תהיה החברה רשאית לבטל את עסקת הרכישה בכל מועד עד אספקתו לרוכש מבלי שהדבר יחשב להפרת הסכם מצידה.
 13. החזרת מוצר תתבצע רק בתיאום מראש עם החברה. המוצר חייב להיות חדש, שלא נעשה בו שימוש וכשהוא באריזתו המקורית, במצבה המקורי על כל חלקיה, תוך 14 ימים מיום קבלת המוצר בצירוף החשבונית המקורית. מוצר ללא חשבונית לא יתקבל.
 14. הובלת המוצר חזרה למחסני החברה הם באחריות המשתמש. המשתמש אחראי לכל עלות כספית נוספת עבור משלוח המוצר המוחזר.
 15. מההחזר כספי עבור המוצר תנוכה עלות המשלוח שלו אל הרוכש, אלא אם הרוכש שילם את עלות המשלוח אליו.
 16. בהחזרת מוצרים ובקבלת ההחזר הכספי, דמי ביטול בסך 5% מערך המוצר או 100 ₪ לפני הגבוה מבניהם + דמי המשלוח.
 17. על ידי ביצוע פעולת רכישה באתר המבצע מצהיר כי הוא מודע ומסכים לכל תנאי התקנון ולכללים החלים על רכישת מוצרים באמצעות האתר.
 18. על ידי ביצוע פעולת רכישה באתר הרוכש מצהיר כי הוא מסכים לקבל מהחברה הודעות על מבצעים ועדכונים מידי פעם לכתובת המייל שמסר, אלא אם כן הוא יודיע לחברה כי הוא אינו מסכים לקבל אותם.
 19. כל הודעה לרוכש תבוצע על פי הפרטים שהוזנו על ידו במהלך ביצוע פעולת הרכישה. הודעה כאמור שנשלחה בדואר, תיחשב כאילו הגיעה לידי הרוכש בתוך 7 ימים מיום שנמסרה למשלוח.
 20. החברה שומרת על זכותה לשנות את התקנון, להוסיף עליו ו/או לגרוע מהוראותיו. כל רכישה כפופה להוראות התקנון שיהיה אותה עת בתוקף ויפורסם באתר.
 21. בכל מחלוקת שעניינה עסקת הרכישה, תהיה לבית המשפט המוסמך בפתח תקוה סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית. 
 22. לבירורים ניתן לפנות לשירות הלקוחות, בטלפון : 03-9461155 בימי א'- ה' בשעות 15- 17.
   
 
 
 

 
x

#{title}

#{text}

#{price}